O SD9

SD9 je međunarodna organizacija podmladaka socijaldemokratskih političkih partija iz zemalja bivše Jugoslavije

Članice SD9 su:

Mladi forum Socialnih Demokratov (MF SD) – Slovenija

Forum mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (FOM SDP BiH) – Bosna i Hercegovina,

Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske (FM SDP) – Hrvatska,

Socijaldemokratska omladina u Socijaldemokratskoj uniji (SDO u SDU) -Srbija,

Socijaldemokratska mladina na Makedonija (SDMM) –  Makedonija,

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSVO) – Srbija,

Socijaldemokratska omladina Crne Gore (SDO CG) – Crna Gora,

 

SD9 je osnovana 2006. godine, sa idejom da mlade socijaldemokrate i socijaldemokratkinje iz ovih zemalja zajedno rade na promociji socijaldemokratskih vrednosti u svojim društvima.

 

Osnovni ciljevi i zadaci SD9 organizacije su:

uspostavljanje i primena temeljnih socijaldemokratskih vrijednosti. Jednakost, solidarnost, ravnopravnost, socijalna pravda i internacionalizam su vrijednosti socijademokratije, koje prave distancu od svega što je povezano sa stavljanjem pripadnika i pripadnica jedne nacije ili bilo koje druge grupe ispred drugih, a SD9 upravo to vidi kao najznačajniji temelj sistema vrijednosti koji bi trebalo da postane dominantan u našim društvima.

 

jačanje regionalne saradnje, odnosno promovisanje njene važnosti za sve zemlje nastale na području bivše Jugolasvije. SD9 smatra da je upravo saradnja građana i građanki ovih zemalja, a prije svega mladih ljudi, ono što može doneti viši životni standard, ali i da samo kroz dijalog, razumevanje i zajednički trud možemo biti snažni i uspešniji.

povećanje participacije mladih u političkom i javom životu uopšte, a posebno u procesu donošenja odluka. Mladi moraju učestvovati u kreiranju sopstvenog života, jer je to jedini način da se doprinese njihovoj društvenoj integraciji, ali i suočavanju sa izazovima savremenog društva, čiji će budući lideri/liderke biti.

– promovisanje važnosti stalne borbe protiv fašizma, nacionalizma, rasizma, šovinizma i bilo kog oblika diskriminacije. Mladi ljudi, kao nosioci promjena, imaju ogromnu odgovornost da aktivno doprinesu stvaranju društva jednakosti i slobode, oslobođenog isključivosti i diskriminacije po bilo kom osnovu.