Socijaldemokratskata mladina na Makedonija

sdmmSocijaldemokratskata mladina na Makedonija (SDMM) e osnovana na 9-ti noemvri 1991 godina i od togaš postoi i funkcionira kako podmladok na Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija.

Formirana e kako organizacija na slobodni i odgovorni členovi koi gi prifaќaat Statutot i programskite opredelbi na SDSM kako i Statutot i programskite opredelbi na SDMM. Kako partiski podmladok, taa aktivno učestvuva vo site aktivnosti na SDSM, vklučuvajќi gi tuka i kreiranjeto na programata i politikite na ovaa partija, pritoa razvivajќi samostojna politička inicijativa i dijalog meѓu mladite i drugite subjekti vo opštestvoto.

Vo taa nasoka, SDMM razviva oblici na političko, interesno i strukovo organiziranje so cel da gi afirmira idejnite osnovi, vrednosnite kriteriumi, demokratskata sodržina i progresivnata orientacija na Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija.

Socijaldemokratskata mladina na Makedonija dejstvuva zaradi ostvaruvanje na slednive politički načela i celi:

  • celosno počituvanje na čovekot, na negovoto dostoinstvo i na negovite osnovni prava i slobodi;
  • razvivanje na pluralističko, pravedno i solidarno opštestvo na socijalna demokratija;
  • razvivanje na ekonomska demokratija i ostvaruvanje na pravata na rabotnicite;
  • ostvaruvanje na socijalna i nacionalna emancipacija na graѓanite;
  • razvivanje na Makedonija kako suverena, demokratska i pravna država;
  • obezbeduvanje na site čovekovi prava i slobodi na Makedoncite vo sosednite zemji i razvivanje na postojana duhovna i
  • kulturna komunikacija so niv i so iselenicite;
  • razvivanje na evropskata orientacija vo Makedonija i nejzino neposredno vklučuvanje vo evropskite integracioni
  • procesi.
  • Imajќi ja predvid aktuelnata ekonomsko – politička situacija vo Makedonija, Socijaldemokratskata mladina na Makedonija aktivno se vklučuva vo promoviranjeto na novata politička platforma na SDSM pretstavena vo programata Rešenija za Makedonija.

Vo taa nasoka, SDMM denes se zalaga za obezbeduvanje na:razvoj na demokratijata, zgolemuvanje na slobodata i promoviranje na ednakvosta; razvoj na ekonomijata, stabilen životen standard i namaluvanje na siromaštijata i nevrabotenosta; sozdavanje na nov socijalen dogovor, za namaluvanje na socijalnite razliki i zgolemuvanje na graѓanskata participacija; za zajaknuvanje na instituciite na sistemot preku voveduvanje na standardi za profesionalnost i efikasnost; za promoviranje na model na korporativno upravuvanje vo promoviranjeto i implementiranjeto na političkite rešenija; pogolema sorabotka pomeѓu javniot i privatniot sektor; pogolema sorabotka pomeѓu vlasta i graѓanite; neguvanje na političkata kultura na dijalog i tolerancija kako instrument za nadminuvanje na političkite, verskite, etničkite i site drugi podelbi koi postojat vo Makedonija; i konečno, celosna i uspešna integracija vo NATO i EU.

Zaradi toa gi povikuvame da nè poddržat i aktivno da se vklučat vo našite redovi site mladi koi sakaat državata da bide ekonomski porazviena i socijalno posigurna, site mladi koi veruvaat deka integraciite vo NATO i EU ja zgolemuvaat bezbednosta na državata i sozdavaat možnosti za ekonomski razvoj, site mladi koi se raduvaat što vo Makedonija ima različni narodi i kulturi koi mirno živeat i meѓusebno sorabotuvaat.

Toa se site mladi koi sakaat podobra idnina, toa se site mladi koi ja sakaat Makedonija!

facebook-iconTwitter-icon-vector-400x400 2016_instagram_logo